Algemeen uitgangspunt:

De bedrijfsvoering van Novon Schoonmaakbedrijven is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel:

Het doel van dit beleid is om voor werkzoekenden, werknemers en anderen duidelijk en transparant te zijn over:

 1. Wat Novon Schoonmaakbedrijven verstaat onder discriminatie/discriminerende verzoeken;
 2. Wat het standpunt is van ons bedrijf ten opzichte van discriminatie/discriminerende verzoeken;
 3. Handelen door de medewerkers:
  1. wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
  2. waar de medewerker terecht kan voor overleg en/of een melding;
 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever.

Definitie Discriminatie:

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van eerder genoemde discriminatiegrond(en).

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Standpunt van ons als werkgever:

 1. Wij wijzen iedere vorm van discriminatie af
 2. Verzoeken om bij werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging
  1. Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:
   1. Een legitiem doel dient;
   2. Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel geschikt is om het legitieme doel te bereiken;
   3. In redelijke verhouding staat tot het doel;
   4. Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

Handelen door de medewerkers:

 1. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken met een discrimatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend;
 2. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij zijn direct contactpersoon van de werkgever;
 3. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en /of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker direct terecht bij de vertrouwenspersoon. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie van Novon Schoonmaak Bedrijven.

Verantwoordelijkheden van ons als werkgever:

Wij zijn verantwoordelijk voor:

 1. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect behandelt, er ruim is voor overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen een aangepakt wordt;
 2. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het ervoor zorgen dat de medewerkers:
  1. geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid.
  2. goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen.
  3. voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met discrimatoir verzoek en weten op
     welke manier zij het gesprek kunnen voeren en keren.
 3. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid
 4. Waarborgen discriminatiebeleid
 5. Klachtenprocedure: hiervoor geldt de routing bij de vertrouwenspersoon. Melding kan gedaan worden bij vertrouwenspersoon@novon.nl